Over WCH

Vereniging Winkelcentrum Heemstede

De Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede heeft tot doel het behartigen van collectieve belangen van ondernemers gevestigd in het centrumgebied van de gemeente Heemstede. Deze brede doelstelling wordt gerealiseerd door:

  • de organisatie van en informatie aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, handel, nijverheid, ambacht, verkeer, vervoer, horeca- en dienstverlening in het omschreven gebied;
  • het onderhouden van contacten met centrale organisaties in de genoemde sectoren van bedrijven;
  • het bepleiten van en het opkomen voor de belangen van deze zelfstandige ondernemers bij de overheden en diverse maatschappelijke verbanden, alsmede het coördineren en stimuleren van de werkzaamheden van de in het omschreven gebied gevestigde ondernemers;
  • het vertegenwoordigen van deze ondernemers in de daartoe in aanmerking komende organen en commissies;
  • het organiseren van of medewerking verlenen aan evenementen, markten, tentoonstellingen, reclame-acties, wedstrijden etc. in de ruimste zin des woords; het zorgdragen voor, c.q.
    bepleiten van een optimale verzorging/aankleding van het centrumgebied.

2018 bestuur 122

Bestuur
Het bestuur bestaat uit door de Algemene Ledenjaarvergadering gekozenen, die ieder een omschreven bestuurstaak hebben.

Lidmaatschap van Winkelcentrum Heemstede is op vrijwillige basis. Het ledental van de vereniging beweegt zich rond de 125 van de 175 gevestigde ondernemingen. De vereniging geeft op gezette tijden een Info uit, die onder alle ondernemers in het centrumgebied (leden en niet-leden) wordt verspreid.

Het bestuur wordt gevormd door: